บริษัท แอคเคาน์ติ้ง ไซเคิล จำกัด

บริษัท แอคเคาน์ติ้ง ไซเคิล จำกัด

           บริการ รับทำบัญชีครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ ราคามิตรภาพ บริการด้วยความจริงใจใส่ใจผลงานด้วยคุณภาพทีมงานเรามี ประสบการณ์และเป็นวิชาชีพผู้ทำบัญชี ทางเราจะวางแผน และอธิบายสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนอย่างถูกต้อง รวมทั้งไม่ต้องกังวลกับการถูกประเมินภาษีอากรจากการบันทึกบัญชีและการยื่นภาษีที่ไม่ถูกต้อง และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชี และบริหารงานงบการเงินของท่านให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การบัญชี,ประมวลรัษฎากร และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกี่ยวกับเรา

บริษัท แอคเคาน์ติ้ง ไซเคิล จำกัด

118/30 ซอยสายไหม 6 ถนนสายไหม แขวงสายไหม
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร.092-4995424
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 (หลัก) 0105556087422

งานบริการของบริษัท

1. บริการทางบัญชีและภาษีอากร
2. บริการทางด้านตรวจสอบบัญชี
3. บริการทางด้านจดทะเบียนบริษัท
4. บริการทางด้านที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

การคิดค่าบริการ

          สำหรับบริการรายเดือนทั้งหมดข้างต้น เริ่มต้นเพียง 2,500 บาท/เดือน  ทั้งนี้พิจารณาจาก

1. ตามปริมาณของเอกสารและรายงาน
2. ความซับซ้อนของเอกสาร หรือความยาก ง่าย ของเอกสารและรายงาน
3. ความละเอียดของงบการเงินและรายงานทางการเงินที่ต้องการ

ขอบเขตงานบริการรับทำบัญชี

 ทำบัญชีรายเดือน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับ
 จัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี, สมุดบัญชีต่างๆ และรายงานต่างๆ ทางบัญชี ครบถ้วน
 จัดทำงบการเงินรายเดือนครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชี
 จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภงด. 3, 53
 จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินเดือน (ภงด. 1)
 จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ขาย, และยื่น ภ.พ. 30 ตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม
 จัดทำรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51), ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)
 ให้คำปรึกษาการจัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91, 94 สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อพนักงานในบริษัทของท่าน
 ให้คำปรึกษาด้านบัญชี – ภาษี – วางแผนภาษี
 ติดต่อเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากร กรณีมีหนังสือเชิญพบจาก กรมสรรพากร (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม)

บริการด้านตรวจสอบบัญชี


ขอบเขตงานบริการรับทำบัญชี

 ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต (CPA) ตามที่กฎหมายกำหนด
 จัดทำรายงานเสนอข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ตรวจพบ
 จัดทำรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สบช3.,สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5)

การคิดค่าบริการ

1. ตามปริมาณของเอกสารและรายงาน
2. ความซับซ้อนของเอกสาร หรือความยาก ง่าย ของเอกสารและรายงาน
3. ความละเอียดของงบการเงินและรายงานทางการเงินที่ต้องการ
4. เราจะคำนวณค่าบริการตรวจสอบบัญชีจากปริมาณพนักงานที่ใช้ในการตรวจสอบ และระยะเวลาในการทำงานเป็นสำคัญ โดยค่าบริการเริ่มต้นที่ 7,000 บาท (สำหรับงบเปล่าที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี)

บริการด้านจดทะเบียน


บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดห้างหุ้นส่วน

อัตราค่าบริการ จดบริษัท จดห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจอัตราค่าบริการ จดบริษัท จดห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ

1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (พร้อมขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่าง อัตราค่าบริการ 12,000 บาท
2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด (พร้อมขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่าง อัตราค่าบริการ 6,000 บาท
3. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยุ่ (ภายในจังหวัด)รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่าง อัตราค่าบริการ 3,000 บาท
4. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการรวมค่าธรรมเนียมและค่าลงโฆษณาทุกอย่าง อัตราค่าบริการ 3,500 บาท
5. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์รวมค่าธรรมเนียมและค่าลงโฆษณาทุกอย่าง อัตราค่าบริการ 3,500 บาท
6. จดทะเบียนเพิ่มทุน/ลดทุน 1 ล้านบาทรวมค่าธรรมเนียมและค่าลงโฆษณาทุกอย่าง อัตราค่าบริการ 9,000 บาท
7. จดทะเบียน/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.09.ภพ.01)
รวมค่าธรรมเนียม อัตราค่าบริการ 2,500 บาท
8. จดทะเบียนประกันสังคม รวมค่าธรรมเนียม อัตราค่าบริการ 2,500 บาท

บริการด้านที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี


เราเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางระบบบัญชี รวมถึงการวางระบบการปฏิบัติงานให้ลูกค้าหลากหลายประเภทธุรกิจ

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

1. เข้าไปทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจ และการทำงานในเชิงลึกของลูกค้า
– เพื่อทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
2. ออกแบบขั้นตอนการทำงานใหม่ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
– เพื่อลดงานที่ซ้ำซ้อนของลูกค้าทำให้เสียทรัพยากรและเวลาในการทำงาน
3. อบรมพนักงานของบริษัทลูกค้า ให้เข้าใจถึงการทำงานในแบบใหม่
– ทำให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนชัดเจน
– ทำให้ระบบเอกสารและระบบการทำงานของลูกค้ามีความชัดเจน
4. ติดตามผลการทำงาน และปรับปรุงการทำงานใหม่ให้ดีขึ้น
– เพิ่มระบบการควบคุมภายในที่จำเป็น เพื่อป้องกันการทุจริต

เราเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางระบบบัญชี รวมถึงการวางระบบการปฏิบัติงานให้ลูกค้าหลากหลายประเภทธุรกิจ

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

1. เข้าไปทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจ และการทำงานในเชิงลึกของลูกค้า
– เพื่อทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
2. ออกแบบขั้นตอนการทำงานใหม่ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
– เพื่อลดงานที่ซ้ำซ้อนของลูกค้าทำให้เสียทรัพยากรและเวลาในการทำงาน
3. อบรมพนักงานของบริษัทลูกค้า ให้เข้าใจถึงการทำงานในแบบใหม่
– ทำให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนชัดเจน
– ทำให้ระบบเอกสารและระบบการทำงานของลูกค้ามีความชัดเจน
4. ติดตามผลการทำงาน และปรับปรุงการทำงานใหม่ให้ดีขึ้น
– เพิ่มระบบการควบคุมภายในที่จำเป็น เพื่อป้องกันการทุจริต